U bent hier: Startpagina » DOCUMENTEN » RECHTBANK

RECHTBANK


Nieuws:

Bericht van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen:
Datum: 07/06/2023:
Wij vernemen dat sommige curatoren prefereren om een vrij afschrift van een faillissementsvonnis te laten betekenen. Ingevolge de recente wetgeving rond de informatiebladen rechtsmiddelen is dat niet altijd mogelijk, nu bij de betekening een correct informatieblad dient te worden gevoegd en dat wordt slechts meegegeven bij de expeditie. Gevolg is dat er aanzienlijk meer expedities opgevraagd worden (alle begrip), wat weer tot vertraging leidt.
Om een en ander ten dele te verhelpen: op de faillissementspagina van onze rechtbank (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemings-rechtbank-antwerpen-afdeling-antwerpen/info?page=n925) werd inmiddels een kopie geplaatst van “het informatieblad art. 780/1 Ger.W. i.v.m. het vonnis opening faillissement”. Dit zou desgevallend gebruikt kunnen worden, zo een curator beslist een vrij afschrift van een vonnis “opening faillissement” te laten betekenen.

Opvragen dossiers Kamer Ondernemingen in moeilijkheden (KOIM) Antwerpen:


Via het algemeen e-mailadres van de KOIM Antwerpen
orb.antwerpen.koim@just.fgov.be kunnen de curatoren steeds een fiche van KNICLI of TCKH opvragen.
Grotere delen van dossiers kopiëren en inscannen is moeilijk te verwerken door de griffie.
Indien de curatoren meer nodig hebben dan enkel de fiche of de beperkte info omtrent de gekende schulden, dan kunnen zij op voormelde e-mailadres vragen of er een dossier bij de KOIM bestaat over de onderneming waar zij ingevolge faillissement als curator zijn aangesteld. Indien er een dossier voorhanden is, kan dit -zo zij wensen- worden klaargemaakt voor ophaling aan het algemeen onthaal in de F-vleugel. Mits ondertekening van een brief, mag het dossier dan worden meegenomen.


Brief dd. 31/05/2022 van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen aan de curatoren [193 KB] .
Bijlage bij brief: Lastenboek Veilinghuizen [217 KB] .

Rondschrijven van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen dd 11/02/2021 [849 KB] ;

Bericht dd. 22/05/2020 van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen m.b.t de uitbetaling van ereloon en kosten [44 KB] ;

Brief Pro Mandato aan curatoren dd. 28/04/2020 met betrekking tot verzoekschriften ereloon en kosten-sluitingen bj vereffening [522 KB]
Opgelet: de cijfermatige controles welke voorheen op de afrekeningsverslagen voor sluiting bij vereffening door de griffie werden uitgevoerd, zullen niet meer plaatsvinden. Vergeet uw financiële controle ( overeenstemming ontvangsten/ uitgaven/ banksaldo’s) niet !