U bent hier: Startpagina » DOCUMENTEN » RECHTBANK

RECHTBANK


Nieuws:

Bericht van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen:
Datum: 07/06/2023:
Wij vernemen dat sommige curatoren prefereren om een vrij afschrift van een faillissementsvonnis te laten betekenen. Ingevolge de recente wetgeving rond de informatiebladen rechtsmiddelen is dat niet altijd mogelijk, nu bij de betekening een correct informatieblad dient te worden gevoegd en dat wordt slechts meegegeven bij de expeditie. Gevolg is dat er aanzienlijk meer expedities opgevraagd worden (alle begrip), wat weer tot vertraging leidt.
Om een en ander ten dele te verhelpen: op de faillissementspagina van onze rechtbank (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemings-rechtbank-antwerpen-afdeling-antwerpen/info?page=n925) werd inmiddels een kopie geplaatst van “het informatieblad art. 780/1 Ger.W. i.v.m. het vonnis opening faillissement”. Dit zou desgevallend gebruikt kunnen worden, zo een curator beslist een vrij afschrift van een vonnis “opening faillissement” te laten betekenen.Brief dd. 31/05/2022 van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen aan de curatoren [193 KB] .
Bijlage bij brief: Lastenboek Veilinghuizen [217 KB] .

Rondschrijven van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen dd 11/02/2021 [849 KB] ;

Bericht dd. 22/05/2020 van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen m.b.t de uitbetaling van ereloon en kosten [44 KB] ;

Brief Pro Mandato aan curatoren dd. 28/04/2020 met betrekking tot verzoekschriften ereloon en kosten-sluitingen bj vereffening [522 KB]
Opgelet: de cijfermatige controles welke voorheen op de afrekeningsverslagen voor sluiting bij vereffening door de griffie werden uitgevoerd, zullen niet meer plaatsvinden. Vergeet uw financiële controle ( overeenstemming ontvangsten/ uitgaven/ banksaldo’s) niet !


Corona maatregelen:

Bericht dd. 18/05/2020 van de Afdelingsvoorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, betreffende de Opheffing van de noodrichtlijnen:

"Verwijzend naar de nieuw aangepaste gecoördineerde beschikking dd. 12.05.2020 en de communicatie van de heer T. Van Houtte, voorzitter, kan ik u melden dat de noodrichtlijnen, zoals uitgewerkt en aangepast, opgeheven worden, uiteraard mits het respecteren van de nog geldende regelgeving, zoals:
- KB nr 2 i.v.m. schriftelijke procedure vastgestelde zaken 747 (t/m 17/6)
- KB nr 15 (verlengd t/m 17/6)

Omtrent de afrekeningsvergaderingen wil ik u nog op het volgende wijzen:
- Voor de reeds verstuurde uitnodigingen zullen de afrekeningsvergadering schriftelijk blijven doorgaan en bij schriftelijke opmerkingen zal de vergadering in voortzetting worden gesteld. De gefailleerde en de betrokken schuldeiser worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de uitgestelde datum.

Voormelde afschaffing van de noodrichtlijnen staat de bepalingen van de coronabeschikking niet in de weg, waar in art. 2.4 voor de insolventieprocedures is voorzien dat volgende procedures schriftelijk kunnen behandeld worden:
- Taxaties ereloon en kosten
- Sluiting van faillissementen waar de aanwezigheid van gefailleerde niet vereist is
- Akkoordverklaringen betwiste schuldvorderingen"


Aanpassing noodrichtlijnen Faillissementszitting tijdens Covid [199 KB] ;

Beschikking Coördinatie dd. 17/04/2020 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen [594 KB] ;
Beschikking Coördinatie dd. 26/03/2020 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen [162 KB] :
Brief dd. 24/03/2020 aan curatoren van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen inzake Uitbetaling Ereloon en Kosten [349 KB] ;
Noodrichtlijnen Faillissementszittingen tijdens Corona periode [167 KB] .